Welkom op de website van de waarderingspas Samen in Steenbergen. De waarderingspas Samen in Steenbergen heeft u ontvangen omdat u voldoet aan de voorwaarden die daartoe zijn gesteld door de gemeente Steenbergen. De waarderingspas Samen in Steenbergen is geldig zolang u aan de gestelde voorwaarden blijft voldoen.

Met de waarderingspas Samen in Steenbergen krijgt u o.a. voordelen bij verschillende bedrijven en organisaties. Deze voordelen, aanbiedingen en eventuele acties kunt u terugvinden op de website van de waarderingspas Samen in Steenbergen of via de nieuwsbrief die u van ons ontvangt.

De waarderingspas Samen in Steenbergen wordt u aangeboden door de gemeente Steenbergen maar de feitelijke dienstverlening rond de waarderingspas Samen in Steenbergen, zoals het maken van de waarderingspas Samen in Steenbergen, het aansluiten van bedrijven en organisaties, het afhandelen van transacties of het afhandelen van vragen en klachten omtrent de werking van de waarderingspas Samen in Steenbergen, zal geschieden door de GROUPCARD B.V.

U kunt inloggen op deze website en uw gegevens en transacties bekijken.

Bij uw aanmelding dient u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden (’Voorwaarden’), die hieronder zijn weergegeven. Wij vragen u dan ook deze Voorwaarden goed te lezen alvorens u ermee akkoord gaat. Tevens maken we u attent op de Proclaimer waarin het beleid op het gebied van privacy is beschreven.

In de Voorwaarden wordt gesproken over de waarderingspas Samen in Steenbergen. Alle Voorwaarden zijn van toepassing op houders van de waarderingspas Samen in Steenbergen die deze via de gemeente Steenbergen hebben verkregen.

Artikel 1 De waarderingspas Samen in Steenbergen

 1. U garandeert te voldoen aan alle voorschriften voor het gebruik van de waarderingspas Samen in Steenbergen en garandeert de waarderingspas Samen in Steenbergen niet te gebruiken in strijd met enige wettelijke bepaling.
 2. U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent gebruik te maken van de Website en u aan te melden voor en gebruik te maken van de kortingen en acties. U dient de leeftijd van 16 jaar bereikt te hebben of toestemming te hebben van uw wettelijk vertegenwoordiger.
 3. Indien u de, door u bij aanmelding opgegeven, combinatie gebruikersnaam/ wachtwoord bent vergeten, dan kunt u via de website van de waarderingspas Samen in Steenbergen een nieuwe combinatie gebruikersnaam/wachtwoord instellen.
 4. De waarderingspas Samen in Steenbergen is bestemd voor privégebruik en mag uitsluitend voor de, op de Website, omschreven doeleinden gebruikt worden.
 5. De waarderingspas Samen in Steenbergen is persoonlijk en kan alleen door en ten behoeve van uzelf worden gebruikt. U bent dan ook niet gerechtigd de waarderingspas Samen in Steenbergen van een ander te gebruiken of uw pas aan een ander ter beschikking te stellen.
 6. Het is niet toegestaan de waarderingspas Samen in Steenbergen te gebruiken op een manier die de kortingen en acties schade toebrengen. Indien het vermoeden bestaat dat sprake is van misbruik van de waarderingspas Samen in Steenbergen en haar partners zijn we gerechtigd de waarderingspas Samen in Steenbergen in te nemen of te blokkeren zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens u.
 7. In geval van verlies of diefstal van de waarderingspas Samen in Steenbergen dient u dit door te geven via de website van de waarderingspas Samen in Steenbergen. GROUPCARD B.V. zal ervoor zorgdragen dat u een nieuwe pas ontvangt. Volg ook hier de instructies zoals die op de website staan aangegeven.

Artikel 2 Gegevens

 1. U garandeert zorg te dragen dat uw gegevens, waaronder – maar niet beperkt tot – uw adresgegevens, volledig, juist en actueel zijn.
 2. U garandeert, indien bepaalde gegevens gewijzigd zijn, deze binnen dertig dagen na wijziging door te geven op de website van de waarderingspas Samen in Steenbergen.
 3. GROUPCARD B.V. is gerechtigd periodiek een e-mail te sturen met het overzicht van de aanbiedingen van partners. Door aanvaarding van de Voorwaarden geeft u expliciet toestemming hiervoor.

Artikel 3 Korting

 1. Indien u een aankoop doet bij een aangesloten partner die tevens aan een ander voordeelprogramma deelneemt, dan kunt u slechts gebruikmaken van hetzij de waarderingspas Samen in Steenbergen, hetzij het andere voordeelprogramma.
 2. Een bij de waarderingspas Samen in Steenbergen of GROUPCARD B.V. aangesloten partner kan besluiten dat bepaalde, in zijn winkel geldende, acties niet met de korting van de waarderingspas Samen in Steenbergen samengaan. Hierover informeert de betreffende partner.

Artikel 4 Beëindiging

 1. GROUPCARD B.V. behoudt zich het recht voor om u, met onmiddellijke ingang en zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is, uit te sluiten van enig of elk verder gebruik van de waarderingspas Samen in Steenbergen indien u op enige wijze handelt in strijd met de Voorwaarden, onverminderd het recht van GROUPCARD B.V. om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Gemeente Steenbergen en GROUPCARD B.V. sluiten hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit gebruik van de Website, de acties en kortingen van onze partners en/of De waarderingspas Samen in Steenbergen.
 2. De in de Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gemeente Steenbergen of GROUPCARD B.V.

Artikel 6 Vrijwaring

 1. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de waarderingspas Samen in Steenbergen geschiedt op eigen risico.
 2. U vrijwaart gemeente Steenbergen en GROUPCARD B.V., en aan haar gelieerde (rechts-)personen en vennootschappen alsmede derde partijen met wie GROUPCARD B.V. samenwerkt in het kader van de waarderingspas Samen in Steenbergen volledig voor alle mogelijke aanspraken van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de Voorwaarden en/of verband houden met enig beweerdelijk gebruik of misbruik van de Website, de acties en kortingen van onze partners en de waarderingspas Samen in Steenbergen door u of derden, al dan niet handelend met toestemming van u.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Website, de acties en kortingen van onze partners en de waarderingspas Samen in Steenbergen berusten uitsluitend bij GROUPCARD B.V. en/of haar licentiegevers.
 2. U zult (delen van) de Website, de acties en kortingen van onze partners en de waarderingspas Samen in Steenbergen, waarop intellectuele eigendomsrechten berusten, niet zonder voorafgaande toestemming van GROUPCARD B.V. verveelvoudigen, openbaar maken, of ter kennis aan derden brengen, met uitzondering van normaal gebruik dat is toegestaan op grond van de Voorwaarden.
 3. U zult aanduidingen van GROUPCARD B.V. en/of haar licentiegevers betreffende intellectuele eigendomsrechten terzake van de Website, de acties en kortingen van de partners en de waarderingspas Samen in Steenbergen, waaronder begrepen auteursrechten, handelsnamen en merken, niet verwijderen of wijzigen.

Artikel 8 Diversen

 1. Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door GROUPCARD B.V. aangepast worden. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de Website van kracht. GROUPCARD B.V. adviseert daarom de Voorwaarden op de Website regelmatig te bekijken.
 2. Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. GROUPCARD B.V. zal als dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met de Voorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.